• Bel nu: +31 6 42 25 22 31

  • of email: contact@telecomstore.nl

Follow Us:

Reparatie voorwaarden

Niet leuk!

Wel nodig. Hieronder vind je onze reparatie voorwaarden. Je kunt ze rustig nalezen alvorens je een reparatie door ons laat uitvoeren of een telefoon koopt bij ons.

Dankjewel voor je tijd en het aandachtig lezen!

Wij houden het eenvoudig voor je!
Geen zorgen, we gaan de reparatie voorwaarden eenvoudig houden voor je! De belangrijkste details zijn hieronder kort samengevat, daarnaast kun je het volledige document met voorwaarden downloaden als PDF!

Hoelang heb ik garantie?

  • Op al onze reparaties bieden wij 3 maanden garantie na reparatie.
  • Op accu’s en batterijen bieden we 6 maanden garantie.
  • Wanneer je een telefoon koopt bij ons, dan zit daar automatisch 6 maanden garantie op.

Wat moet ik meebrengen voor de garantie?

Bij het afrekenen  voor reparatie of aankoop- van je telefoon, krijg je een factuur/bon mee. Dit is direct je garantiebewijs. Bewaar deze en breng hem mee indien je telefoon of apparaat opnieuw kapot gaat!

Zijn er onderzoekskosten?

Dit gaat altijd in overleg met de reparatiedienst. Alvorens je je telefoon afgeeft krijg je te horen hoeveel de onderzoekskosten zijn.

Hoelang duurt de reparatie?

Dit is afhankelijk van de schade aan de telefoon of apparaat. Indien je langs komt krijg je gelijk een tijdsindicatie voor de reparatie. Dat kan tussen een een half uur, uur of een paar dagen liggen.

Schakel titel

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

Schakel titel

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

Schakel titel

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

Schakel titel

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

1. Definities
Definities van taalgebruik in de reparatie voorwaarden.
Reparateur
Telecom Store gevestigd in Nederland, vertegenwoordigd door haar medewerkers.
Klant
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur.
Opdracht
Alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door Reparateur.
Toestel
Mobiele telefoon, tablet of overig mobiel apparaat.
Accessoires
Batterijen, opladers, geheugenkaarten en ander toebehoren aan toestel. Waaronder simkaart(en), oordopjes.
Externe Technische Dienst
Reparatie- en/of servicebedrijf dat buiten de invloedsfeer van Reparateur ligt.
2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Reparateur betreffende reparatie van consumentenelektronica.
2.2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
2.3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reparateur zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Aanmelden van reparaties

3.1. Het aanmelden van reparaties kan via de daarvoor bestemde websites plaatsvinden. Alle benodigde informatie is te vinden op onder andere www.telecom-store.nl
3.2. Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Reparateur het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.
3.3 Aanmelden gebeurd ook in de winkel van Telecom Store.

4. Transport

4.1. Klant is verantwoordelijk voor het transport naar Telecom Store, tenzij anders is overeengekomen. De producten dienen beschermd en veilig verpakt en gelabeld te zijn conform de vereisten van Reparateur. Alle benodigde informatie is te vinden op onder andere www.telecom-store.nl.
4.2. Reparateur is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is overeengekomen.

5. Onderzoek en reparatie

5.1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en)zoals door de klantzijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, worden door de Reparateur geconstateerde gebreken hersteld.
5.2. Als blijkt dat de door Reparateur vastgestelde storing niet valt onder de garantievoorwaarden zoals bepaald in het artikel 7 (Garantie), dan zal Reparateur Klant eerst voorzien van een prijsopgave, tenzij anders overeengekomen.
5.3. Pas nadat Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Reparateur overgaan tot reparatie.
5.4. Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.
5.5. Het niet binnen 14 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Reparateur worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. Reparateur behoudt het recht het product terug te sturen tegen onderzoekskosten.
5.6. Als door Reparateur geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.
5.7. Klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product. Reparateur zal dan, zonder verdere kosten voor Klant, zorgdragen voor milieuvriendelijke verwerking van het product.

6. Kwaliteit

6.1. Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.
6.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de verwachtingen van Klant.
6.3. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

7. Garantie

7.1. Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.
7.2. Reparateur geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan Reparateur verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
7.3. Wanneer binnen negentig (90) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Reparateur een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige
reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij na de door Reparateur verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.

8. Overmacht

8.1. Reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2. Reparateur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel Klant als Reparateur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
8.3. Reparateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Reparateur is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door Reparateur. Reparateur is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de klant, tenzij anders is overeengekomen. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
9.2. De maximale aansprakelijkheid van Reparateur is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €400,00. Reparateur is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

10. Toepasselijk recht

Op de reparatie overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Data

11.1. Reparateur behoudt zich het recht voor om geleverde GSM- apparatuur (mobiele telefoons) naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat data verloren gaat.
11.2. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.
11.3. Klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt, gevoelige data van het toestel en geheugenkaart te verwijderen.

12. Externe Technische Dienst

12.1. Toestellen van merken waarvoor de Reparateur niet over een reparatieautorisatie beschikt, kunnen ter reparatie worden aangeboden bij daarvoor geautoriseerde Externe Technische Dienst. Reparateur behoudt zich het recht voor extra administratieve en logistieke kosten in rekening te brengen.
12.2. De algemene voorwaarden van de Externe Technische Dienst zijn, naast deze voorwaarden, onverkort van toepassing.

13. Garantie GSM

13.1. Toestellen die worden aangeboden zonder IMEI sticker of met een afwijkende IMEI sticker ten opzichte van het in het toestel geprogrammeerde IMEI nummer, worden door Reparateur niet onder garantie afgehandeld.
13.2. In het geval er aan mobiele telefoons door derden, niet-geautoriseerde reparateurs, is gewerkt vervalt de fabrieksgarantie. Het bepaalde in Art. 7.4 onder e. is onverminderd van toepassing.
13.3. In bovenstaande gevallen wordt het toestel aan Klant geretourneerd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

14. Accessoires en SIM kaarten

14.1. Accessoires dienen alleen meegestuurd te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden meegestuurd. Indien de accessoires niet worden aangemeld, kan Reparateur niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires.
14.2. Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te worden verstuurd indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Reparateur is niet aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.
14.3. Het opsturen van simkaarten is niet wenselijk en geschiedt volledig op eigen risico. Reparateur is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/ of beschadiging van opgestuurde simkaarten.

15. Accessoires en SIM kaarten

15.1. Aangeboden toestellen die voorzien zijn van een simlock worden door Reparateur niet gedeblokkeerd. Eventueel deblokkeren kan geschieden na een akkoord van de betreffende operator aan de eigenaar van het toestel. De operator geeft in een dergelijk geval een unlock code vrij. Klant dient hiervoor zelf zorg te dragen.
15.2. Simlock toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn kunnen door Reparateur onbehandeld retour worden gestuurd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

16. Gestolen of vermiste toestellen

Indien, bij het in behandeling hebben van de opdracht, blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houdt Reparateur zich het recht voor het toestel niet in behandeling te nemen. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

fixar-logo-white

Telecom Store doet er alles aan om jouw device te repareren. Wij gaan nét even verder dan de rest.

Amsterdamsestraatweg 204, 3551 CN, Utrecht
Telefoon : +31 6 42252231
Maandag t/m Zaterdag : 10:30 – 19:00
Copyright © 2018 Pixar Device Repair WordPress Theme. All Rights Reserved.